top of page
พรมทางเดิน พรมสถานที่ราชการ Carpet Government Office

สถานที่ราชการ

พรมห้องโถงและทางเดิน สำหรับห้องโถงและทางเดินในสถานที่ราชการ เลือกพรมที่มีความทนทานและทนทานต่อสภาพอากาศ บริเวณเหล่านี้อาจมีแรงเสียดทานจากเท้าและการใช้งานหนักอย่างต่อเนื่อง พรมที่เหมาะกับห้องโถงและทางเดินควรแข็งแรงและทนต่อการสึกหรอ เช่น ไวนิลหรือพรม

ผลงาน

bottom of page